นโยบายความเป็นส่วนตัว

Conditions and Privacy Policy

เงื่อนไขการใช้บริการ

การใช้เว็บไซต์นี้ germanwithonya.com   และบริการอื่นๆที่อยู่บนเว็บไซต์ อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของ  germanwithonya.com  หรือ “เรา”  หมายถึงท่านยอมรับเงื่อนไขเหล่านี้ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ว่ามีผลผูกพันตามกฎหมาย (“เงื่อนไข”) และท่านยังยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราและยอมรับที่จะปฏิบัติตามกฎระเบียบอื่นๆ บนเว็บไซต์ เช่น วิธีการใช้ วิธีปฏิบัติและขั้นตอน หรือเงื่อนไขอื่นๆ สำหรับการใช้บริการเว็บไซต์

1. คำนิยาม

ผู้ใช้บริการ หรือ “ท่าน” หมายถึง ผู้เข้าใช้เว็บไซต์  อ่านบทความ ซื้อสินค้า หรือบริการอื่นๆ ที่ปรากฏอยู่ในช่องทางที่มีอยู่บนเว็บไซต์ของเรา

สินค้า หมายถึง สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หนังสือ เอกสาร บทความ ผลงาน ข้อมูล วีดีโอ  หนังสือเสียงประเภทอิเล็กทรอนิกส์หรือสื่อประเภทใดๆที่  ดัดแปลงให้อยู่ในรูปแบบดิจิตอลหรืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book, Audio Book, Course online, file download etc.)

บริการ หมายถึง  Blog บทความ เนื้อหา Sticker Line และข้อมูลต่างๆ ที่ปรากฎบนเว็บไซต์ของเรา

2. เงื่อนไขโดยทั่วไป

เมื่อท่านใช้บริการเว็บไซต์ของเรา หมายถึง ท่านยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขทั้งหมดในการใช้บริการของเรา กรุณาอ่านข้อตกลงและเงื่อนไขอย่างละเอียด การใช้บริการเว็บไซต์ของเรา และถือว่าท่านได้อ่าน เข้าใจ ยินยอมและตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขบริการ รวมถึงระเบียบและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  หากท่านไม่ตกลงหรือไม่ยอมรับเงื่อนไขภายใต้สัญญานี้ ท่านจะไม่สามารถใช้บริการของเราได้

นอกจากนี้การใช้บริการเว็บไซต์ของเราหมายถึงท่านยอมรับเงื่อนไขที่ปรากฏบนเว็บไซต์ว่ามีผลผูกพันตามกฎหมาย และยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา พร้อมทั้งจะปฏิบัติตามกฎระเบียบอื่นๆ บนเว็บไซต์ เช่น วิธีการใช้ วิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนของการชำระเงิน การสั่งซื้อสินค้า เป็นต้น ทั้งนี้ เราขอ สงวนสิทธิโดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าถึงการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงหรือเงื่อนไข กฎหมายที่ใช้บังคับ ข้อกำหนดตามกฎระเบียบหรือการรักษาความปลอดภัย การเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคในเว็บไซต์

2. ข้อจำกัดการดาวน์โหลด

เมื่อท่านตกลงซื้อสินค้าสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือบริการอื่นๆบนเว็บไซต์ เช่น หนังสือ E-book, Audio Book, Course online, file download etc. หนังสือเสียงประเภทอิเล็กทรอนิกส์ สื่อประเภทใดๆที่  ดัดแปลงให้อยู่ในรูปแบบดิจิตอลหรืออิเล็กทรอนิกส์ ท่านสามารถดาวน์โหลดเนื้อหาต่างๆ ที่ได้กล่าวมาข้างต้น หลังจากที่ได้ทำการชำระเงินแล้ว
เราขอสงวนสิทธิที่จะรับผิดชอบเนื้อหาที่อัพโหลด การเข้าถึงเนื้อหาหรือดาวน์โหลดและคำอธิบายข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากอุปกรณ์ที่เชื่อมโยงรวมไปถึงการเชื่อมต่อระบบอินเตอร์เน็ตเกิดการขัดข้อง ทำให้การดาวน์โหลดไม่สมบูรณ์ ที่ท่านได้ใช้งานว่าสินค้าหรือบริการดังกล่าวจะครบถ้วนสมบูรณ์ รวมถึงสินค้าหรือบริการบางรายการที่ท่านได้ดาวน์โหลดไว้อาจไม่มีให้ท่านดาวน์โหลดในภายหลัง ณ ขณะหนึ่งขณะใด โดยเรา ขอปฏิเสธที่จะรับผิดชอบใดๆ อันเนื่องมาจากการสูญหาย ถูกทำลาย เสียหายหรือยกเลิก ซึ่งเกิดจากการเชื่อมโยงอุปกรณ์และการเชื่อมต่อระบบอินเตอร์เน็ตที่เกิดการขัดข้อง ซึ่งท่านเป็นผู้รับผิดชอบจากการที่ไม่สามารถดาวน์โหลดสินค้าหรือบริการที่ได้รับมาก่อนหน้าได้ ทั้งนี้ เราขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกยกเลิกสินค้าหรือบริการเกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงสิทธิสำหรับคุณสมบัติเฉพาะอย่าง โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า

3. ข้อกำหนดการใช้บริการและการเชื่อมโยงกับอุปกรณ์

3.1 ท่านมีวัตถุประสงค์ในการซื้อ สินค้าหรือบริการหรือใช้เนื้อหา บทความ เพื่อส่วนตัวเท่านั้นและมิใช่เพื่อการค้า

3.2 ท่านสามารถดาวน์โหลด หนังสือ เอกสาร ผลงาน ข้อมูล วีดีโอ  หนังสือเสียงประเภทอิเล็กทรอนิกส์หรือสื่อประเภทใดๆที่  ดัดแปลงให้อยู่ในรูปแบบดิจิตอลหรืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book, Course online, file download etc.)
ได้จากผ่านอุปกรณ์ของท่านเอง เช่น คอมพิวเตอร์ (Computer) โทรศัพท์เคลื่อนที่ สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต (Tablet) แล็ปท็อป (Laptop) ซึ่งท่านจะต้องเชื่อมต่อระบบอินเตอร์เน็ทกับอุปกรณ์ขณะที่ทำการดาวน์โหลด โดยท่านไม่สามารถทำสำเนา ทำซ้ำ ดัดแปลง หรือแจกจ่ายตีพิมพ์ได้ เพื่อส่วนตัวเท่านั้นและมิใช่เพื่อการค้า

3.3 ท่านไม่สามารถทำสำเนา ทำซ้ำ ดัดแปลง หรือแจกจ่ายบทความ ที่อยู่บนเว็บไซต์ได้  เว้นแต่เป็นการทำสำเนาจัดเก็บหรือบันทึกเพื่อการใช้ส่วนตัวและมิใช่เพื่อการค้าตามสิทธิที่ท่านได้รับจากเรา

3.4 จำนวนหรือประเภทสินค้าที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์  รวมถึงการเข้าถึงการใช้เป็นไปตามเงื่อนไขหรือข้อตกลงของรูปแบบการให้บริการของเรา

4. ข้อจำกัดในการใช้งาน

ท่านรับรองว่าจะไม่ดำเนินการตามเนื้อหาด้านล่างดังต่อไปนี้ผ่านเว็บไซต์

4.1 ไม่ดำเนินการใดๆ ที่เป็นการละเมิดหรือละเมิดสิทธิของผู้อื่น ละเมิดกฎหมาย หรือละเมิดสัญญาหรือหน้าที่ตาม กฎหมายที่ท่านมีต่อบุคคลใดๆ

4.2 ละเมิดลิขสิทธิ์หรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และสิทธิต่างๆ ของเรา

4.3 กระทำการใดๆเพื่อให้มีขึ้นซึ่งสื่อที่มีไวรัส หรือรหัสคอมพิวเตอร์ แฟ้มข้อมูลหรือโปรแกรมอื่นใดซึ่งออกแบบมาเพื่อทำลาย แทรกแซงหรือจำกัดการใช้งานตามปกติของบริการหรือเว็บไซต์ (หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของบริการ) หรือซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์

4.4 ดำเนินการใดๆที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

4.5 ใช้ซอฟต์แวร์หรืออุปกรณ์ใดๆ (ไม่ว่าจะเป็นกระทำการเองหรือโดยอัตโนมัติ) เพื่อรวบรวมข้อมูลหรือเผยแพร่ ส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์

5. วิธีการชำระเงินและการดาวน์โหลด

5.1 ท่านสามารถชำระเงินตามวิธีการที่เรากำหนดระบุบนเว็บไซต์  เมื่อสิ้นสุดการชำระเงินแบบสมบูรณ์ ท่านสามารถดาวน์โหลดไฟล์ต่างๆ ได้โดยอัติโนมัต  ซึ่ง ณ ช่วงเวลาที่ท่านดำเนินการ รวมถึงท่านตกลงและยอมรับว่าท่านจะไม่ดำเนินการเรียกร้องสิทธิใดๆกับเรา ในกรณีที่เกิดความล้มเหลว ขัดข้อง หรือข้อผิดพลาดใดๆ ที่เกี่ยวกับวิธีการชำระเงินที่ท่านได้ดำเนินการไป ทั้งนี้ เราขอสงวนสิทธิในการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าถึงการเปลี่ยนแปลง ยกเลิก หรือแก้ไขวิธีการชำระเงินเพื่อความเหมาะสมและเป็นไปตามแนวทางในการปฏิบัติภายใต้เงื่อนไขของเรา

5.2 ท่านตกลงเป็นผู้รับผิดชอบค่าภาษีหรือค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหรือบริการดังกล่าว (ถ้ามี)

5.3 ท่านตกลงและยอมรับว่ากรณีที่สกุลเงินต่างกัน (ถ้ามี) (เช่น ท่านซื้อสินค้าหรือบริการในประเทศไทย แต่ราคาอาจจะมีการแสดงสกุลเงินเป็น Dollar/ Euro เป็นต้น) จำนวนเงินที่ท่านต้องชำระตามคำสั่งซื้อเป็นไปตามอัตราแลกเปลี่ยนของแต่ละธนาคาร ณ ขณะที่ท่านทำธุรกรรมทางการเงิน

5.4 กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงราคาที่ปรากฏทางเว็บไซต์ ท่านยอมรับว่าเราไม่ต้องรับผิดชอบในการคืนเงินแก่ท่าน ในกรณีที่ราคา ณ ขณะที่ท่านทำธุรกรรมหรือซื้อขายแตกต่างกับราคาในปัจจุบัน อันเนื่องมาจากการลดราคา การส่งเสริมการขาย หรือการเปลี่ยนมูลค่าของอัตราแลกเปลี่ยนตามประกาศของธนาคาร

6. การขอคืนเงิน

ขอสงวนสิทธิในการรับผิดชอบหรือคืนเงินให้แก่ท่านไม่ว่าด้วยกรณีใดๆทั้งสิ้น

7. ข้อจำกัดความรับผิดของเรา

7.1 เราขอสงวนสิทธิในการรับประกันว่า สินค้าหรือบทความจะตรงตามความต้องการของท่าน จะไม่ถูกรบกวน รวดเร็ว ปลอดภัย หรือ ปราศจากความผิดพลาด ข้อมูลที่ได้จากการใช้บริการทางเว็บไซต์จะถูกต้อง เชื่อถือได้ หรือ คุณภาพของสินค้าหรือบริการทางเว็บไซต์จะเป็นไปตามความคาดหวังของท่าน ท่านเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการใช้บริการหรือเข้าร่วมบริการผ่านเว็บไซต์ การใช้บริการถือว่าอยู่ในดุลยพินิจของท่านและเป็นความเสี่ยงของท่าน ท่านจะเป็นผู้รับผิดชอบในความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นทั้งหมด อันเนื่องมาจากการเข้าถึงเนื้อหานั้นๆ ไม่ว่าท่านจะได้รับคำแนะนำหรือข้อมูลจากเราด้วยวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ ถือว่าไม่มีการรับประกันใดๆจากบริษัทฯ เกิดขึ้น

7.2 เราขอสงวนสิทธิในการรับผิดชอบที่จะจัดหา ดูแล หรือรับผิดชอบการเชื่อมสัญญาอินเตอร์เน็ตที่มีเสถียรภาพกับอุปกรณ์ของท่าน รวมถึงการที่ท่านไม่สามารถดาวน์โหลดสินค้าหรือบริการ ซึ่งท่านตกลงและรับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับระบบของอุปกรณ์หรือข้อมูลสูญหายอันเนื่องมาจากการดาวน์โหลดนั้นๆ โดยไม่จำกัดว่าท่านได้รับคำแนะนำหรือข้อมูลจากเรา

7.3 เราขอสงวนสิทธิสำหรับความเสียหาย ชำรุด บกพร่อง หรือสูญเสียใดๆ ไม่ว่าเกิดขึ้นโดยวิธีการใดก็ตาม ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมจากการที่ท่านต้องชำระเงินผ่านผู้ให้บริการแพลตฟอร์มอื่นอันเกี่ยวกับการซื้อขาย รวมถึงสงวนสิทธิในความรับผิดชอบสำหรับชดใช้ค่าเสียหาย ค่าชดเชย เปลี่ยนแปลง รับคืนเงินในทุกกรณี

7.4 ท่านตกลงและยอมรับว่าการให้บริการที่ปรากฏบนเว็บไซต์ เรามีมาตรการการป้องกันและระบบรักษาความปลอดภัยทางอิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรฐานในการละเมิดลิขสิทธิ์และป้องกันการเสียหาย เราขอสงวนสิทธิไม่รับผิดชอบต่อการกระทำใดๆ อันเกิดจากระบบอินเตอร์เน็ต การเชื่อมต่อ อุปกรณ์ หรือบุคคลภายนอกที่อยู่นอกเหนือการควบคุมการดำเนินการของเราในการเข้าถึงระบบโดยไม่ได้รับอนุญาต การสร้างความเสียหายแก่ข้อมูลหรือโปรแกรม การก่อกวนการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์หรือเครือข่าย การเข้าถึงระบบหรือเครือข่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต และการจารกรรมข้อมูล

7.5 เราขอสงวนสิทธิในความรับผิดชอบต่อการเรียกร้องค่าเสียหายตามบทบัญญัติของกฎหมาย อันเนื่องมาจากการที่ท่านใช้สินค้าและบริการของเรา
7.6 ท่านตกลงและยอมรับว่าเราปราศจากภาระผูกพันใดๆ หากมีการระงับหรือยกเลิกกิจการ ระบบ การให้บริการของสินค้าหรือบริการ  รวมถึงเรา ไม่ต้องรับผิดชอบต่อผลอันเนื่องมาจากสืบเนื่องจากความเสียหายรวมถึงแต่ไม่จำกัดความเสียหายที่เกิดจากการเข้าถึงของท่านเพื่อการใช้หรือไม่สามารถที่จะเข้าถึงหรือใช้บริการ การดาวน์โหลด การสูญหายของข้อมูลหรือค่าใช้จ่ายของการซื้อหรือสำหรับการดำเนินการใดๆ ของเนื้อหาของบุคคลที่สามในเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน

7.7 เราไม่รับผิดชอบต่อความคิดเห็นหรือเนื้อหาใดๆที่ท่านได้ทำการนำเสนอต่อสาธารณชน และบนเว็บไซต์ของเรา ทั้งนี้รวมถึงข้อมูลต่างๆ บน Social media หรือพื้นที่สาธารณะใดๆ ก็ตามที่ปรากฏอยู่ในอินเทอร์เน็ต เราไม่จำเป็นต้องเห็นด้วย และ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเนื้อหาใดๆ ที่ท่านหรือผู้ใช้งานท่านอื่นแสดงความคิดเห็นขึ้นมา เราขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ดุลยพินิจที่จะลบเนื้อหาหรือความคิดเห็นของท่านได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า ถ้าหากเนื้อหาหรือความคิดเห็นนั้นๆมีเจตนาหรือมีข้อสงสัยว่าเป็น

  •  การนำเสนอข้อความหรือเนื้อหาที่เป็นการโฆษณา
  • ข้อความหรือเนื้อหาอันเป็นการทำลายชื่อเสียง หมิ่นประมาท ส่อเสียด คุกคาม หยาบคาย ว่ากล่าวให้ร้ายเราและบุคคนอื่น
  •  การนำเสนอ เผยแพร่ ข้อความหรือเนื้อหาขัดต่อกฎหมายใดๆ
  • ข้อความหรือเนื้อหาที่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์หรือเครื่องหมายการค้า ที่เป็นการผิดกฎหมายของประเทศไทยหรือ นานาประเทศ

8. การเชื่อมโยงเว็บไซต์อื่น

เว็บไซต์ของเราอาจมีลิงค์เพื่อเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นหรือแหล่งข้อมูลอื่นๆทางอินเทอร์เน็ต โดยเราไม่มีอำนาจในการควบคุมเว็บไซต์และแหล่งข้อมูลนั้นๆ ท่านรับทราบและตกลงว่าเราจะไม่รับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดขึ้นบนเว็บไซต์และแหล่งข้อมูลดังกล่าว และไม่รับรอง ไม่รับผิดชอบ หรือรับผิดต่อเนื้อหา การโฆษณา สินค้า บริการ หรือเนื้อหาอื่นๆที่ปรากฏบนเว็บไซต์หรือแหล่งข้อมูลนั้นใดๆทั้งสิ้น นอกจากนี้ท่านรับทราบและตกลงว่าเราจะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อความเสียหายหรือความสูญเสียที่เกิดหรือถูกกล่าวหา อันเกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้บริการ หรือการใช้เนื้อหา การโฆษณา สินค้า บริการ หรือเนื้อหาที่ปรากฏหรือผ่านมาจากเว็บไซต์หรือแหล่งข้อมูลนั้น อย่างไรก็ตาม เว็บไซต์ของเราอาจมีลิงค์ที่เชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์อื่นหรือแหล่งข้อมูลของบุคคลอื่น เราจะไม่รับผิดชอบและไม่มีภาระผูกพันกับข้อมูลและการสื่อสารกับเว็บไซต์อื่นๆ ซึ่งการมีลิงค์ดังกล่าวเพื่อเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์อื่นนั้นทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้ท่านเท่านั้น ท่านเป็นผู้รับผิดชอบในการที่จะทำความเข้าใจเงื่อนไขและกฎระเบียบของเว็บไซต์บุคคลอื่นที่ท่านเข้าไปเยี่ยมชมและสั่งซื้อสินค้า

9. ทรัพย์สินทางปัญญา

เนื้อหาทั้งหมดที่มีในเว็บไซต์ของเรา เช่น บทความ ข้อความ กราฟฟิค โลโก้ ปุ่มไอคอน รูปภาพ วีดีโอ  และอื่นๆโดยรวม อีกทั้งซอฟต์แวร์ที่ใช้ รวมถึงข้อมูลและข้อจำกัดที่มีอยู่ในเนื้อหาใดๆเข้าถึงได้ผ่านทางเว็บไซต์ ในเว็บไซต์ล้วนเป็นทรัพย์สินของเราซึ่งได้รับความคุ้มครองภายใต้กฎหมายไทยและกฎหมายสากลอย่างไม่จำกัดว่าด้วยลิขสิทธิ์และกฎหมายอื่นๆที่คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาและสิทธิของเราท่านตกลงที่จะไม่ละเมิดลิขสิทธิ์และปฏิบัติตามกฎหมาย

10. เงื่อนไขอื่นๆ
เงื่อนไขและข้อตกลงทั้งหมด ของเว็บไซต์ของเรา ทั้งหมดนี้เป็นข้อตกลงเบ็ดเสร็จระหว่างท่านและ germanwithonya.com การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราในแต่ละครั้ง ถือว่าท่านตกลงยินยอมต่อข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ได้รับการแก้ไขล่าสุดแล้ว และถึงแม้ว่าการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขครั้งล่าสุดจะมิได้มีการระบุไว้ก็ตามที แต่ให้ยึดเอาข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับปัจจุบันเป็นสำคัญ

เรา ขอสงวนสิทธิ์ที่จะทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์ โดยไม่จำเป็นต้องมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และอาจมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขเหล่านี้เป็นครั้งคราว รวมถึงกฎหมายที่ใช้บังคับ, ข้อกำหนดตามกฎระเบียบหรือการรักษาความปลอดภัย, การเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคในบริการ และเพื่อปรับปรุงความชัดเจนและให้สอดคล้องกัน ขอให้ท่านตรวจสอบเงื่อนไขทุกครั้งที่ใช้บริการ
หากต้องการนำข้อมูลไปเผยแพร่ กรุณาเขียนอ้างอิงเว็บไซต์  และขอสงวนสิทธิ์ในการทำซ้ำเลียนแบบ ดัดแปลง ขายหรือนำไปใช้เพื่อการค้า ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบใด ทั้งเนื้อหา วีดีโอ รูปภาพ และส่วนประกอบทั้งหมดที่อยู่ในเว็บไซต์นี้โดยไม่ได้รับอนุญาต

นโยบายความเป็นส่วนตัว
เมื่อท่านใช้บริการเว็บไซต์ของเรา เราอาจทำการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอื่นๆจากท่าน ตามรายละเอียดดังนี้

1.    ข้อมูลส่วนตัว

เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เมื่อท่านสมัครใจให้ข้อมูล เมื่อท่านได้ซื้อสินค้าหรือบริการ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ข้างต้น ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราจะเก็บไว้ประกอบไปด้วย ชื่อ ที่อยู่ อีเมล์  ที่ท่านได้ให้ไว้สำหรับการลงทะเบียนซื้อสินค้าหรือบริการเท่านั้น

2.    การชำระเงิน

เราได้เข้ารหัสในการรับส่งข้อมูลด้วย SSL ตามมาตรฐานสากล ทำให้การรับส่งข้อมูลมีความปลอดภัย นอกจากนั้นเรายังมี นโยบาย “ไม่เก็บ” ข้อมูลบัตรเครดิต บนเว็บไซต์ของเรา โดยเราให้ชำระผ่านทางตัวกลางที่เชื่อถือได้อย่าง Omise, Paypal เป็นต้น

3.    ข้อจำกัดความคุ้มครอง

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลที่เราไม่ได้ร้องขอแต่ท่านให้ไว้กับเรา  ข้อมูลต่างๆเหล่านี้ประกอบไปด้วยข้อมูลที่ลงไว้ในส่วนที่เป็นบริการสาธารณะของเว็บไซต์ เช่น การแสดงความเห็น  และข้อมูลอื่นๆที่ให้ไว้เอง (โดยรวมเรียกว่า “ข้อมูลที่ไม่ได้ร้องขอ”) ข้อมูลที่ไม่ได้ร้องขอนี้ถือเป็นข้อมูลที่ไม่เป็นความลับและเราสามารถทำสำเนา นำไปใช้ เปิดเผย เผยแพร่ และทำประโยชน์จากข้อมูลที่ไม่ได้ขอเหล่านี้โดยไม่มีข้อจำกัดหรือข้อกำหนด

4.    การเชื่อมโยงไปที่เว็บไซต์อื่น

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ครอบคลุมเฉพาะการให้บริการในเว็บไซต์ของเรา ซึ่งอาจมีลิงค์เพื่อเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นที่ไม่อยู่ในความควบคุมดูแลของเรา (“เว็บไซต์ของบุคคลอื่น”) นโยบายและกระบวนการต่างๆที่อธิบายไว้ในที่นี้ไม่อาจนำไปใช้กับเว็บไซต์ของบุคคลอื่นได้ ลิงค์จากเว็บไซต์ของเรา มิได้ระบุว่าเรารับรองหรือได้ตรวจสอบเว็บ ไซต์ของบุคคลอื่น ขอแนะนำให้ท่านติดต่อเว็บไซต์ต่างๆโดยตรงเพื่อศึกษาข้อมูลนโยบายความเป็นส่ วนตัวของแต่ละเว็บไซต์

5.    การเก็บรักษาและความปลอดภัยของข้อมูล

เราอาจจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวของท่านที่ได้ให้ไว้ในกรณีที่ได้ทำการชำระเงินซื้อสินค้า เช่น ชื่อ ที่อยู่ อีเมลล์ และอื่นๆ ไว้เพียงระยะเวลา 30 วัน  และจะทำการลบข้อมูลอย่างถาวรไปไม่มีการเก็บไว้ในฐานข้อมูลอีกต่อไป ขอให้ท่านเชื่อมั่นได้ว่าเราจะสามารถปกป้องข้อมูลส่วนตัวที่ได้จากเว็บไซต์บริการ มิให้หาย ถูกนำไปใช้ในทางที่ผิด ถูกเข้าถึงโดยมิได้รับอนุญาต ถูกเปิดเผยโดยความประมาท ถูกเปลี่ยนแปลง และถูกทำลาย อย่างไรก็ตาม ท่านควรระลึกไว้เสมอว่าไม่มีการส่งข้อมูลผ่านทางอินเตอร์เน็ตหรือทางอีเมล์ใดๆที่ ได้รับการปกป้องอย่างสมบูรณ์หรือไม่ผิดพลาด กล่าวคือ อีเมล์ที่ส่งถึงหรือส่งจากเว็บไซต์บริการของเราไม่อาจรับประกันความปลอดภัยได้ ดังนั้น ท่านควรพิจารณาให้รอบคอบว่าข้อมูลใดควรส่งให้เราผ่านทางอีเมล์

6.    การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

การให้บริการของเราอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามเวลา ดังนั้นหากเราทำการปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ตามความเหมาะสม เราขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ในเวลาใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งท่านล่วงหน้าและในการลงประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ปรับปรุงแล้วในเว็บไซต์ของเรา โปรดอ่านนโยบายนี้เป็นระยะโดยเฉพาะอย่างยิ่งก่อนที่ท่านจะส่งข้อมูลส่วนตัวใดๆ ก็ตาม การใช้บริการอย่างต่อเนื่องของท่านหลังจากที่มีการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายค วามเป็นส่วนตัวแล้วให้ถือว่าท่านยินยอมตามเงื่อนไขของนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับปรับปรุงแล้ว

หากท่านมีคำถามหรือข้อสงสัยโปรดติดต่อเรา

E-mail : [email protected]

Shopping Cart