ติวสอบ A2 Hören und Sprechen : ฟังและพูด

เกี่ยวกับคอร์ส

          คอร์สออนไลน์ A2 Prüfungstraining  Hören und Sprechen ติวสอบภาษาเยอรมัน A2 ฟังและพูด เป็นคอร์สที่เน้นติวในส่วนของการสอบฟัง  สอบพูด จากตัวอย่างโจทย์แนวข้อสอบ Modelltest ที่อัพเดทใกล้เคียงกับการสอบ  โดยมีแนวเสมือนข้อสอบจริง  ครบทุกส่วน ได้เห็นภาพรวมของโครงสร้างข้อสอบทั้งหมด ได้ ฝึกฟัง ฝึกพูด  เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น พร้อมกับฟังคำอธิบาย  เรียนรู้คำศัพท์ต่างๆ ที่จำเป็น  เทคนิคการอ่าน สรุปประเด็นจากโจทย์ เพื่อเลือกคำตอบได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ภายในเวลาที่กำหนด เพื่อให้การสอบออกมาได้คะแนนดีที่สุด และสอบผ่านในครั้งเดียว 

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ

 • ฝึกการฟัง ฝึกพูด ความหมาย ประโยคตัวอย่าง การแปลโจทย์ตัวอย่างแนวข้อสอบ Modelltest
 • ได้เห็นภาพรวมโครงสร้างข้อสอบทั้งหมด
 • ได้เรียนรู้ ฝึกฟัง ฝึกพูด รู้แนวทำข้อสอบล่วงหน้า เพิ่มความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น
 • ได้เรียนรู้ความหมาย คำแปล เทคนิค ต่างๆ แต่ละโจทย์แบบละเอียด
 • สามารถนำความรู้ในคอร์สไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี
 • มีเอกสารให้ดาวน์โหลด

เนื้อหาคอร์ส

ติวสอบฟัง Hören
ติวฟัง 4 Modelltest ครบทุกส่วน Teil 1-4 + Bonus 1-5

 • Modelltest 1 Teil 1 – 4
  01:30:27
 • Modelltest 2 Teil 1 – 4
  01:29:58
 • Modelltest 3 Teil 1 -4
  01:25:58
 • Modelltest 4 Teil 1 -4
  01:27:00
 • Bonus 1 – 5
  01:20:00

ติวสอบพูด Sprechen
ติว 4 Modelltest ครบทุกส่วน Teil 1-3 + 4 Goethe Modelltest

รีวิวจากผู้เรียน

ยังไม่มีรีวิว
ยังไม่มีรีวิว
Shopping Cart