Impressum I เงื่อนไขและข้อตกลง

เงื่อนไขและข้อตกลง การใช้บริการของเว็บไซต์

1. ข้อตกลง/บริการของเว็บไซต์

คำนิยาม “ germanwithonya.com” คือ “ผู้ให้บริการ”   

เมื่อใช้บริการเว็บไซต์  ผู้ใช้บริการตกลงยอมรับเงื่อนไขการใช้งานดังต่อไปนี้

การให้บริการของเว็บไซต์ของ “ผู้ให้บริการ”   ไม่อาจรับประกันการใช้งานในอนาคต “ผู้ให้บริการ”   

สามารถใช้ดุลพินิจในการปรับเปลี่ยน ลดทอน เพิ่มเติม แก้ไขและ/หรือลบเนื้อหา หรือปรับเปลี่ยนการจัดการเว็บไซต์ได้ตลอดเวลาโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

2. ข้อมูลต่างๆในเว็บไซต์

ข้อมูลและองค์ประกอบทุกๆส่วนในเว็บไซต์นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น ไม่มีข้อมูลส่วนหนึ่งส่วนใดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการให้คำแนะนำทางกฎหมาย การวินิจฉัย การให้คำปรึกษา แต่อย่างใด ดังนั้น ผู้ใช้บริการใช้ข้อมูลที่ประกอบขึ้นในเว็บไซต์ด้วยความเสี่ยงของตัวคุณเอง หากคุณพบข้อผิดพลาด ข้อมูลไม่ทันสมัย ไม่ครบถ้วน และอื่นๆ กรุณาแจ้งมาได้ที่ [email protected]

3. การเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่น

เว็บไซต์ของ “ผู้ให้บริการ” อาจมีการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่น เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและเพื่อความสะดวกของคุณ  “ผู้ให้บริการ” มิได้ให้การรับรองหรือยืนยันความถูกต้องในเนื้อหาของเว็บไซต์เหล่านั้น และมิได้สื่อโดยนัยว่าได้ให้การรับรองหรือแนะนำข้อมูลในเว็บไซต์เหล่านั้น การเข้าเยี่ยมชมหรือใช้ข้อมูลจากเว็บไซต์อื่นๆ นั้นถือเป็นหน้าที่ของคุณในการพิจารณาวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ข้อมูลในเว็บไซต์เหล่านั้นด้วยตนเอง

4. การใช้งานอันไม่เหมาะสม

“ผู้ให้บริการ” จะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาใดๆที่คุณได้ทำการนำเสนอต่อสาธารณชน (ทั้งนี้รวมถึงข้อมูลต่างๆ บน Social media หรือพื้นที่สาธารณะใดๆ ก็ตามที่ปรากฏอยู่ในอินเทอร์เน็ต) ผู้ใช้บริการไม่จำเป็นต้องเห็นด้วย และ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเนื้อหาใดๆ (ที่คุณหรือผู้ใช้งานท่านอื่นแสดงความคิดเห็นขึ้นมา)  และขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ดุลยพินิจที่จะลบเนื้อหาหรือความคิดเห็นของคุณได้โดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า ถ้าหากเนื้อหาหรือความคิดเห็นนั้นๆมีเจตนาหรือมีข้อสงสัยว่าเป็น

  • การนำเสนอข้อความหรือเนื้อหาที่เป็นการโฆษณา
  • ข้อความหรือเนื้อหาอันเป็นการทำลายชื่อเสียง หมิ่นประมาท ส่อเสียด คุกคาม ว่ากล่าวให้ร้ายคนอื่น
  • การนำเสนอ เผยแพร่ ข้อความหรือเนื้อหาขัดต่อกฎหมายใดๆ
  • ข้อความหรือเนื้อหาที่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์หรือเครื่องหมายการค้า ที่เป็นการผิดกฎหมายของประเทศไทยหรือ นานาประเทศ

4. ไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆ

ผู้ใช้บริการต้องรับความเสี่ยงอันเกิดขึ้นจากการใช้เว็บไซต์เอง “ผู้ให้บริการ” จะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการเข้าถึง และ/หรือการใช้เว็บไซต์นี้ นอกจากความเสียหายที่เกิดจากเจตนาหรือความสะเพร่าของผู้จัดทำเว็บไซต์

เงื่อนไขและข้อตกลงทั้งหมด นี้เป็นข้อตกลงเบ็ดเสร็จระหว่างคุณและการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ “ผู้ให้บริการ” ในแต่ละครั้ง ถือว่าคุณตกลงยินยอมต่อข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ได้รับการแก้ไขล่าสุดแล้ว และถึงแม้ว่าการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขครั้งล่าสุดจะมิได้มีการระบุไว้ก็ตามที แต่ให้ยึดเอาข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับปัจจุบันเป็นสำคัญ

5.  การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล

“ผู้ให้บริการ”  จะรวบรวม ประมวลและใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบุคคล โดยยึดตามกฎระเบียบการปกป้องข้อมูล

1. Haftungsbeschränkung

Die Inhalte dieser Website werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Der Anbieter übernimmt jedoch keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der bereitgestellten Inhalte. Die Nutzung der Inhalte der Website erfolgt auf eigene Gefahr des Nutzers. Namentlich gekennzeichnete Beiträge geben die Meinung des jeweiligen Autors und nicht immer die Meinung des Anbieters wieder. Mit der reinen Nutzung der Website des Anbieters kommt keinerlei Vertragsverhältnis zwischen dem Nutzer und dem Anbieter zustande.

2. Einverständnis / Zurverfügungstellung der Website

Durch die Nutzung der Website erklärt der Nutzer sein Einverständnis mit den nachfolgenden Nutzungsbedingungen. Die Zurverfügungstellung der Website begründet keinen Anspruch auf eine zukünftige Nutzung. Der Herausgeber kann Inhalte der Website nach eigenem Ermessen jederzeit ohne vorherige Ankündigung verändern, bearbeiten, kürzen, ergänzen und/oder löschen bzw. den Betrieb der Website einstellen.

3. Externe Links

Diese Website enthält Verknüpfungen zu Websites Dritter (“externe Links”). Diese Websites unterliegen der Haftung der jeweiligen Betreiber. Der Anbieter hat bei der erstmaligen Verknüpfung der externen Links die fremden Inhalte daraufhin überprüft, ob etwaige Rechtsverstöße bestehen. Zu dem Zeitpunkt waren keine Rechtsverstöße ersichtlich. Der Anbieter hat keinerlei Einfluss auf die aktuelle und zukünftige Gestaltung und auf die Inhalte der verknüpften Seiten. Das Setzen von externen Links bedeutet nicht, dass sich der Anbieter die hinter dem Verweis oder Link liegenden Inhalte zu Eigen macht. Eine ständige Kontrolle der externen Links ist für den Anbieter ohne konkrete Hinweise auf Rechtsverstöße nicht zumutbar. Bei Kenntnis von Rechtsverstößen werden jedoch derartige externe Links unverzüglich gelöscht.

4. Urheber- und Leistungsschutzrechte

Die auf dieser Website veröffentlichten Inhalte unterliegen dem deutschen Urheber- und Leistungsschutzrecht. Jede vom deutschen Urheber- und Leistungsschutzrecht nicht zugelassene Verwertung bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung des Anbieters oder jeweiligen Rechteinhabers. Dies gilt insbesondere für Vervielfältigung, Bearbeitung, Übersetzung, Einspeicherung, Verarbeitung bzw. Wiedergabe von Inhalten in Datenbanken oder anderen elektronischen Medien und Systemen. Inhalte und Rechte Dritter sind dabei als solche gekennzeichnet. Die unerlaubte Vervielfältigung oder Weitergabe einzelner Inhalte oder kompletter Seiten ist nicht gestattet und strafbar. Lediglich die Herstellung von Kopien und Downloads für den persönlichen, privaten und nicht kommerziellen Gebrauch ist erlaubt.

Die Darstellung dieser Website in fremden Frames ist nur mit schriftlicher Erlaubnis zulässig.

5. Datenschutz

Durch den Besuch der Website des Anbieters können Informationen über den Zugriff (Datum, Uhrzeit, betrachtete Seite) gespeichert werden. Diese Daten gehören nicht zu den personenbezogenen Daten, sondern sind anonymisiert. Sie werden ausschließlich zu statistischen Zwecken ausgewertet. Eine Weitergabe an Dritte, zu kommerziellen oder nichtkommerziellen Zwecken, findet nicht statt.

Der Anbieter weist ausdrücklich darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet (z.B. bei der Kommunikation per E-Mail) Sicherheitslücken aufweisen und nicht lückenlos vor dem Zugriff durch Dritte geschützt werden kann.

Die Verwendung der Kontaktdaten des Impressums zur gewerblichen Werbung ist ausdrücklich nicht erwünscht, es sei denn der Anbieter hatte zuvor seine schriftliche Einwilligung erteilt oder es besteht bereits eine Geschäftsbeziehung. Der Anbieter und alle auf dieser Website genannten Personen widersprechen hiermit jeder kommerziellen Verwendung und Weitergabe ihrer Daten.

GERMAN with Onya

E-mail: [email protected]

Shopping Cart